Kameraman v kostole

Pokyny pre fotografovanie a natáčanie v kostole

Ak si niekto praje zachytiť významné okamihy svojho života alebo života svojich blízkych, je potrebné fotografa či kameramana upozorniť na špecifiká liturgického obradu v kostole.
Dovoľte preto niekoľko rád, ako sa v kostole a pri liturgii pohybovať, kedy fotografovať a kedy nie.

1. Kostol je posvätným miestom. Prítomní to vyjadrujú úctivým, tichým správaním a vhodným spoločenským odevom. Podobný postoj vrátane odevu má mať aj fotograf, pretože sa v danej chvíli stáva súčasťou liturgického zhromaždenia. Má eliminovať rušivé prejavy, k tomu patrí vypnutie mobilu.

2. Fotograf nemá prístup do svätyne - priestor okolo oltára (vyvýšený stupňami) je vyhradený pre kňaza a posluhujúcich.

3. Hlavný je liturgický obrad. Preto fotograf / kameraman má byť čo najmenej nápadný, aby nerušil sústredenosť na liturgii. Každý prítomný na obrade ocení, že nebol rušený pohybom fotografa, že mu nebráni v pohľade na oltár a na obrad.

4. K všeobecným zásadám patrí:
- predstaviť sa kňazovi pred obradom, oznámiť mu skutočnosť fotografovania a zoznámiť sa s priebehom obradu,
- dodržať pokyny kňaza,
- zaujať taký postoj, ktorý neprekáža liturgickému obradu,
- fotografovať skôr z boku a obmedziť pohyb cez kostol na minimum.

5. Vhodné okamihy pre fotografovanie a natáčanie sú:
pri príchode k oltáru a počas úvodu sv. omše
keď sa v kostole spieva pieseň - pri nej je činnosť fotografa najmenej rušivá
prinášanie darov chleba a vína k oltáru
špeciálne úkony obradu (dobré je ujasniť si to vopred ešte pred samotným obradom)
pri záverečných obradoch, pri požehnaní.

6. Chvíle obradu zvlášť citlivé na rušivé vplyvy sú tieto:                                                                                                                čítanie Svätého Písma, spev žalmu;                                                                                                                                                           ak je fotená osoba lektora, ktorý prichádza čítať, je potrebné zaznamenať to hneď na začiatku,                                            homília alebo príhovor - kazateľ sa ťažko sústredí na myšlienky, keď je rušený pohybom a zábleskami fotoaparátu ústredný okamih sv. omše - keď veriaci v tichu kľačia a kňaz pozdvihuje hostiu a kalich - fotograf tiež kľačí                             keď kňaz podáva veriacim sväté prijímanie - pre veriaceho je to chvíľa príliš intímna.