Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho    

                                   Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre                                                                                                                                                                                                                                   

Vitajte na našej stránke

Aktuality zo života farnosti

V DUCHOVNEJ PRÍPRAVE

 NA PÁPEŽOVU NÁVŠTEVU SLOVENSKA

Znamenie

Pápežovo prvé slovo - Kráčaj!

PONDELOK, 16. týždeň

"Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša." (Mt 12)

Znamenie... Na čo je znamenie? Je to niečo, čo má pohnúť človeka k nejakému konaniu. Napríklad športovci zoradení na štartovej dráhe dostanú znamenie, po ktorom všetci vyštartujú. Na zastávke na znamenie dávame šoférovi autobusu znamenie, aby zastavil. Dnes si ľudia dávajú napríklad znamenie prezvonením telefónom - už som prišiel a čakám ťa, ponáhľaj sa! Znamenie nie je presvedčovanie. Znamenie dávame vtedy, keď vieme, že ten, komu ho dávame, je pripravený konať. Takýto človek potom aj ľahko znamenie rozpozná a reaguje naň. Pre človeka nepripraveného na konanie sú znamenia zbytočné. Znamenia sú pre život kresťana dôležité, naznačujú, že Boh je Bohom osobným, ktorý vstupuje do nášho života, stará sa o nás, vedie nás a sprevádza.V očakávaní návštevy pápeža Františka si pripomeňme jeho prvé slová v Sixtínskej kaplnke hneď po zvolení za pápeža. Pápež František v sixtínskej kaplnke tri veci: "Kráčať, budovať, vyznávať". Pri iných príležitostiach sa často vracia k téme kráčania: "Pribití k zemi! Tí, ktorí boli na okraji cesty, hľadeli. Posedávali, len sedeli. Medzi nimi aj niektorí zákonníci: tí [Ježiša] nenasledovali, [len] hľadeli. Vyzerali z balkóna. Nekráčali vo vlastnom živote: život ,žili z balkóna'. Presne tam: nikdy neriskovali! Iba súdili. Boli čistí a nenechávali sa do ničoho vtiahnuť." Nasledovať Ježiša," vysvetlil pápež, "nie je jednoduché, je to však krásne! Treba vždy riskovať" Riskujem, alebo nasledujem Ježiša vždy len akoby podľa pravidiel poisťovacej spoločnosti? Leniví kresťania, kresťania, ktorí nechcú kráčať vpred, kresťania, ktorí nebojujú za veci, ktoré prinášajú zmenu, veci nové, veci, ktoré by nám všetkým prospeli, ak by sa zmenili. Sú to lenivci, tzv. «zaparkovaní» kresťania: v Cirkvi našli dobré parkovisko. A keď hovorím kresťania, myslím tým laikov, kňazov, biskupov... Všetkých. Koľko týchto zaparkovaných kresťanov veru je! Pre nich je Cirkev parkoviskom, ktoré stráži život a kráčajú vpred so všetkými možnými istotami. Avšak títo nehybní kresťania ma pobádajú k myšlienke, ktorú nám starí rodičia hovorili už ako deťom: ,Dávaj si pozor, stojatá voda, tá, ktorá neprúdi, je prvou, ktorá sa pokazí'".Aj pápežova návšteva je pre nás znamením. Zaparkovaní kresťania však znamenie nedostanú. Na parkovisku niet znamení, iba na ceste. Ale len pre tých, ktorí nie sú zaparkovaní. Aj Boh dáva človeku znamenia. Dáva mu ich na to, aby ho pohol ku konaniu. Niekedy si pletieme znamenia zo zázrakmi. Zázrak je nejaká mimoriadna udalosť, ktorá sa vymyká prírodným zákonom. Zázrak sa niekedy môže stať aj znamením. Ak Boh urobí zázrak, môže to byť znamením pre človeka, aby konal. Ale existujú aj mnohé iné, každodenné znamenia, ktoré nám Boh dáva, ktoré nemusia byť zázračné. Ak niekto nehľadá Boha, nemôže ani rozpoznať jeho znamenia. Tak ako iní šoféri ako šoféri autobusu nebudú reagovať na človeka, ktorý kýva rukou na zástavke. Reagovať bude iba šofér, ktorý hľadá cestujúceho. Takisto iba veriaci, ktorý hľadá svojho Boha, reaguje na jeho znamenia. Čím viac človek hľadá Boha, tým je citlivejší na jeho znamenia. Prorok Jonáš bol poslaný k pohanským Ninivčanom v Sýrii, aby im hlásal pokánie. A pokánie je zmena zmýšľania. Ak nie sme ochotní zmeniť zmýšľanie, nie sme ochotní ani k pokániu a znamenia sú pre nás zbytočné. Lenže na to, aby sme mohli zažiť Božie znamenia, treba sa vydať na cestu, vyjsť zo zaužívaných stereotypov a otvoriť sa Božiemu pôsobeniu. Keby Izraeliti nevyšli na púšť, nemohli by tam zažiť Božie znamenia a uveriť! A tak počúvajme pápežovo slovo: kráčaj!                        JURAJ VITTEK

Kurzy prípravy na manželstvo

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach  informuje:

· Kurzy prípravy na manželstvo

Dávame do pozornosti ponuku Kurzu prípravy na manželstvo víkendovou formou v dňoch 10. - 12. septembra 2021 s ubytovaním v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch. Bližšie informácie a prihlasovanie na našej stránke www.rodinake.sk - sekcia "čo robíme - kurzy prípravy na manželstvo". Taktiež plánujeme kurzy v Košiciach dennou formou (9 večerov vždy raz v týždni - od 6.9.) aj víkendovou formou bez ubytovania v Košiciach (17. - 19. september 2021).

Ponúkame taktiež mimoriadny online kurz pre tých, ktorí prípravu na manželstvo potrebujú súrne a nemajú možnosť sa jej zúčastniť vo svojich farnostiach "plnohodnotnou" formou. Počas troch večerov (18:00 - 21:00) budú manželskými pármi online formou prednesené tieto témy

20.7. - Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva + Rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

28.7. - Manželské láska + Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov

3.8. - Zodpovedné rodičovstvo, metódy PPR + Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

S predpokladom, že o zvyšné témy sa postarajú kňazi vo farnostiach snúbencov.

Prihlásenie na túto formu kurzu prosím emailom alebo telefonicky.

Taktiež posúvam informáciu: Hnutie kresťanských rodín na Slovensku organizuje program prípravy na manželstvo v termíne 17. - 19. september 2021 v Spišskej Novej Vsi - tzv. Ohne stretnutia snúbencov. Informácie a prihlasovanie na našej stránke Arcidiecézne centrum pre rodinu.

Deň obce Zemplínske Hámre             -pálenie míle

Sv. omša za obyvateľov obce

Prvé sväté prijímanie 2021

Radosť nás i rodičov detí 

Belá nad Cirochou 6. jún 2021

Zemplínske Hámre 13.jún 2021

Zrušenie dišpenzu

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach. /zdroj: tkkbs.sk/


Odpustová slávnosť Belá n/C

Najsvätejšieho srdca Ježišovho 

Pár pohľadov z tohtoročnej odpustovej slávnosti, ktorú celebroval vdp. Milan Dubóczi, farár Hubošovce. 

Viac na odkaze tu:  

Pohľad na Vigíliu Zmŕtvychvstania

Belá nad Cirochou - spoza zatvorených dverí
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia - katolícka teológia; v odbore Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2021.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021.Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.Master v teológii manželstva a rodiny

Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2021/2022 v programe Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia - odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.


Rok sv. Jozefa je príležitosťou načerpať Božiu milosť cez odpustky 

Vatikán 9. decembra (RV) Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.
Dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpismi hlavného peniteciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela je pozvaním pre veriacich využiť obdobie, ktoré potrvá do 8. decembra 2021, na "denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno," podľa vzoru svätého Jozefa:
"Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet."
Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.
Oficiálny preklad dekrétu budú publikovať jednotlivé miestne cirkvi. Pre stručný obraz možno z jeho obsahu uviesť, že odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.
Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.
Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.
Dekrét predkladá na inšpiráciu postoje iných svätých: Sv. Terézia z Avily považovala sv. Jozefa za ochrancu pre všetky životné okolnosti. Sv. Ján Pavol II. sa vyjadril, že postava sv. Jozefa «vo svetle tretieho kresťanského tisícročia nadobúda pre Cirkev v súčasnosti mimoriadny význam» (Apošt. exhort. Redemptoris custos, 32). V texte dekrétu ďalej čítame:
"Aby sme znovupotvrdili univerzálnosť patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou, ako prídavok k vyššie uvedeným príležitostiam, Apoštolská penitenciária udeľuje úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad "K tebe sa utiekame, sv. Jozef", osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej tradície), v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu - deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície.
V aktuálnom kontexte zdravotnej pohotovosti sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa - útechy chorých a patróna dobrej smrti - obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života."