Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Rímskokatolícka farnosť Najsv. Srdca Ježišovho Belá nad Cirochou

Vihorlatská 511/5, 067 81 Belá nad Cirochou, tel.: 057/758 18 70

OZNAM

Na základe rozhodnutia úradu vlády SR a Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa od utorka 10.3. do utorka 31.3. nesmú na území Slovenskej republiky konať verejné bohoslužby.

V súlade s usmernením KBS vydávam pre Farnosť Najsv. Srdca Ježišovho tieto usmernenia:

 • Sv. omše, pobožnosti Krížovej cesty a ostatné verejné bohoslužby v celej farnosti do odvolania.

Odporúčam duchovne sa spojiť prostredníctvom TV Lux, Rádia Lúmen a našej káblovej televízie v Belej n/C a Zem. Hámroch - duchovné prijímanie - modlitba.

 • Farský kostol v Belej nad Cirochou (adoračná miestnosť) je každý deň otvorený na súkromnú modlitbu od 8.00 do 18.00 hod. a filiány kostol.
 • Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté a zverejnené v Sursume, budú odslúžené kňazmi v daný deň pri súkromnej sv. omši. Bude vysielaná cez káblovú televíziu.
 • Farskú administratívu poskytujeme individuálne. Zavolajte na mobil: vdp.Martin Frena, farár 0915975933, vdp.Peter Kuriško, kaplán 0944364488
 • Všetky aktivity vo farnosti (stretká na fare, náuky birmovancov, nácviky a iné) do odvolania nebudú.
 • Zaopatrovanie chorých v nebezpečenstve smrti hláste na vyššie uvedených číslach.
 • Pohreby môžete nahlásiť ako zvyčajne. Budú odslúžené pohrebné obrady.
 • Ďalšie informácie budú zverejnené na nástenke pri kostole, na internetovej stránke farnosti: www.farnostbelanc.sk a pri sv. omšiach prenášaných cez káblovú televíziu.

Martin Frena, farár

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

(10.3.2020 - 31.3.2020)

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu:

 • Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. V prípade nerešpektovania môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, napr. aj podľa plánovaného rozpisu (cez týždeň), ale vždy za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti. To znamená, že ani príbuzní, ktorí poprosili o slúženie úmyslu, nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši v kostole. Kňaz, ktorý má bežne aj tri nedeľné sv. omše, teraz musí mať iba jednu nedeľnú pro populo. Úmysly sv. omší a ich slúženie možno tiež preložiť na iný neskorší termín. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

· Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK - PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h

SOBOTA - 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 - 10:30 h, 18:00 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 - 10:00 h, 18:00 h

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi - v nedeľu (15.3.2020 a 22.3.2020), so začiatkom o 10.30 h.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.

V niektorých farnostiach sú zabezpečené priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhodne využiť. Využívajte aj komunikáciu cez farskú internetovú stránku.

· Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na sv. spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

 • Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať.
 • Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine.

V tejto súvislosti vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

Chceme poprosiť dôstojných pánov dekanov, aby dohliadli na zverejnenie a celoplošné rozšírenie týchto dôležitých informácií v každej farnosti i filiálke svojho dekanátu.

V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! - Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma "nevyrobí". Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.

Sv. Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i "hradby preskočíme" (Ž 18, 30).

Žehnajú vám vaši biskupi

X Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita

X Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

Príloha:

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

O duchovnom svätom prijímaní

text od P. Gabriela Hunčagu, OP

V situácii, keď sa v najbližších dvoch týždňoch nebudú môcť konať verejné sv. omše ani pobožnosti, je dôležité zotrvať v spojení s Kristom a Cirkvou ako spoločenstvom veriacich. Je to o to ťažšie, že sme v pôstnom období, do ktorého mnohí z nás vstupovali aj s predsavzatím hojnejšej účasti na sv. omšiach s častejším pristupovaním k Eucharistii.

Keďže fyzicky pre vážne a neprekonateľné prekážky táto prax nie je možná, mali by sme sa o to viac usilovať o vzájomnú duchovnú jednotu. Tú môžeme v daných podmienkach vytvárať predovšetkým modlitbou a pôstom. Fyzickú účasť na sv. omši a sv. prijímaní nám z hľadiska duchovného ovocia nič nenahradí. O to viac by sa naše úsilie malo v týchto dňoch orientovať na alternatívy, ktoré nám aspoň v niečom sprostredkujú živý kontakt s Bohom. Pomocnú ruku podávajú aj nové technológie. Každodenné povzbudenie Božím slovom ponúka prenosmi zo slúženia sv. omší Rádio Lumen a TV Lux. Na oficiálnej stránke Katolíckej cirkvi na Slovensku sú k dispozícii liturgické čítania (https://lc.kbs.sk/).

Skvelou pomôckou sú tiež bezplatné aplikácie pre smartfóny ako Missa - elektronický misál, Breviár, Lekcionár, Modlitebník. Elektronický misál ponúka okrem denných čítaní aj modlitby veriacich a celú liturgiu sv. omše. V rodinách či malých skupinkách sa veriaci môžu spolu modliť ruženec, pobožnosť krížovej cesty a podobne (Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Mt 18, 20). Veriaci sa pýtajú, ako to bude s odslúžením intencií. Preto by mali kňazi vo farnostiach ľudí ubezpečiť, že prijaté termínované intencie budú riadne odslúžené.

Pre mnohých veriacich je nemožnosť zúčastniť sa na sv. omšiach smutnou správou. Hovorí sa, že čím väčšie odlúčenie, tým väčšia radosť pri opätovnom stretnutí. Preto môžeme najbližšie dva týždne prijať aj ako výzvu a čo najlepšie sa pripraviť na stretnutie so sviatostným Kristom v liturgii sv. omše v závere pôstneho obdobia. Sv. Ján nás k tomu povzbudzuje týmito slovami: Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť a Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme (Jn 16, 20 a 22).

V tradícii predchodcov inštitucionalizovaných foriem mníšstva nebolo nijakou zvláštnosťou, keď sa pustovníci rozptýlení v púšťach dnešného Egypta stretávali kvôli sláveniu a prijímaniu Eucharistie len raz za niekoľko týždňov. Čas medzitým venovali dôkladnej príprave na prijatie Krista pod spôsobom chleba a vína.

Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného prijímania. V rámci obmedzených možností sa preto pokúsme aspoň o túto, hoci nie plnohodnotnú náhradu riadneho sv. prijímania. Veď ako povedal sv. Pavol: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (Rim 8, 35, 38-39).

Na záver ešte niekoľko modlitieb k duchovnému prijímaniu a jeden text, ktorý ešte 27. mája 2015 v Katolíckych novinách z pastoračného hľadiska vysvetľoval duchovné prijímanie.

Dlhšia modlitba pred úkonom duchovného prijímania:

Ježišu, verím, že si v Oltárnej Sviatosti prítomný. Dúfam, že mi dáš všetky milosti, potrebné na dosiahnutie večnej spásy. Ježišu, Bože môj, milujem Ťa nadovšetko. Ježiš, moja jediná láska! Z celého srdca ľutujem, že som Ťa toľko ráz hriechom urazil. Teba, najvyššie dobro, Teba, ktorý si ma zahrňoval nespočetnými dobrodeniami. A Ty sa predsa ku mne približuješ z oltára.

Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený.

Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Kratšia verzia:

Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

Úkon duchovného prijímania inšpirovaný sv. Augustínom:

Ježišu, naše vykúpenie, naša láska a naša túžba, Boh z Boha, pomáhaj mi! K tebe volám z hĺbky svojho srdca. Volám ťa dnu do mojej duše. Príď do nej a priprav ju podľa tvojho zaľúbenia! Očisť ju od všetkých škvŕn, posväť ma, svoj chrám, ktorý si vybudoval. Očisti ho od všetkých hriechov. Naplň ho svojou milosťou a zachovaj ju v ňom, aby som bol vždy a naveky dôstojným chrámom pre teba. Vstúp, duchovný Pastier, do mojej duše! Daj, aby som požíval sladkosť tvojej hostiny. Amen.

Zdroj: dominikani.sk


Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje XIV. ročník podujatia Podeľme sa! Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si odopriem.

Finančný výťažok bude použitý čiastočne na projekt Oázy - Nádej pre nový život. Ide o bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach. Projekt sa začal venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi a ženám bez domova v zložitom zdravotnom stave.

Druhú časť zbierky venujeme na zriadenie poradenskej a terapeutickej podpory rodinám v náročných životných situáciách v rámci projektu organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar. Viac informácií nižšie.


Víkendové obnovy pre osoby so skúsenosťou potratu

Dávame do pozornosti dve víkendové akcie na pomoc osobám zranených umelým potratom (mama, otec, súrodenec, zdravotník...). Často sa stáva, že hoci Boh ponúka odpustenie, človek má ťažkosť prijať odpustenie. Inokedy je bolesť spôsobená vedomím straty blízkej osoby bez vlastného pričinenia. Tieto duchovné obnovy sú vytvorené tak, aby jemným spôsobom viedli človeka k plnosti zmierenia a obnovy vzťahov.

I. Ráchelina vinica - od 24. do 26. apríla 2020 v Trenčianskom kraji.

II. Milujúca náruč - od 29. do 31. mája 2020 v Smižanoch.

Obidve akcie sú vhodné aj pre rodičov spontánne potratených detí. Kontakt k registrácii sa nachádza na plagátoch.

Manželské večery

Farnosť Sv. Kríža v Snine Vás pozýva na KURZ MANŽELSKÉ VEČERY.

Aj vy si môžete prehĺbiť svoj vzťah. Môžete zmeniť a oživiť vaše manželstvo. Môžete investovať do vášho vzťahu, či už máte harmonické manželstvo alebo nie. Môžete sa otočiť chrbtom k separácii či rozvodu. Mnohí to zvládli - vy môžete tiež.

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Každý večer dostanete príležitosť vychutnať si spolu dobrú večeru, a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Kurz je koncipovaný pre skupinu max. 15 manželských párov bez prítomnosti detí.

Komu je kurz určený ?

Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu.

Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov.

Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky.

Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať.

I keď je kurz založený na kresťanských princípoch, veľmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia.

Ako kurz prebieha ?

Večera - každý večer začína večerou pri sviečkach. Ponúka príležitosť stráviť čas spolu ako pár alebo s ďalšími pármi.

Príhovor - nasleduje vždy po večeri.

Káva a čas na diskusiu - Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hrá hudba. Počas najdlhšieho cvičenia sa podáva káva alebo čaj a zákusok.

Domáce cvičenia - na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, ktoré by ste spolu do ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cvičenia nikto nevyberá, ani nehodnotí, ide čisto o váš prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v rozhovore aj doma.

Témy jednotlivých večerov:

 • Vybudovať pevné základy
 • Umenie komunikácie
 • Riešenie konfliktov
 • Sila odpustenia
 • Rodičia a svokrovci
 • Dobrý sex
 • Láska v akcii
 • Slávnostná večera - V čom spočíva pekné manželstvo?

Koľko kurz stojí ?

Za kurz vyberáme kurzovné na pokrytie nákladov na večere a materiály pre účastníkov kurzu.

Kurzovné sa môže na jednotlivých kurzoch líšiť a je potrebné ho uhradiť jednorázovo alebo postupne po každom stretnutí. Predpokladaná cena za kurz je 100,-€ pre manželský pár za celý priebeh manželských večerov. Ak by výška kurzovného bola prekážkou účasti na kurze, prosíme, kontaktujte organizátorov kurzu, dá sa to vyriešiť.

Kedy a kde sa uskutoční kurz?

Kurz začne vo štvrtok 20.2.2020 o 18.00 hod. v pastoračných priestoroch OPUS DEI Rímskokatolíckeho farského úradu Sv. Kríža Snina a budú ho viesť manželia Ján a Mária Čopoví. Je potrebné si rezervovať na každé stretnutie približne 3 hodiny.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete na:

Ján Čop, copovi.jm@gmail.com, 0905 970 956

Mária Čopová, 0915 904 674

Do prihlášky uveďte:

-­­ meno a priezvisko

- ako dlho ste manželmi

- kontakt (email, tel.)

Pozri trailer /zapnúť titulky/:

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2020


víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed. Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať , zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré "chcú zatiahnuť na hlbinu" - aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:

víkendový kurz bez ubytovania : 10.01. - 12.01.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 28.02. - 01.03.2020 Belá nad Cirochou

večerný kurz : 06.03. - 03.04.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 17.04. - 19.04.2020 Kamenica nad Cirochou

víkendový kurz bez ubytovania : 26.06. - 28.06.2020 Snina

víkendový kurz s ubytovaním : 24.07. - 26.07.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 18.09. - 20.09.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 11.12. - 13.12.2020 Snina

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo emailom: dubjak.jan@gmail.com

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.