Pomazanie chorých

Sem vložte podnadpis

Ježišova blízkosť
Ježiš bol vždy pri chorom a trpiacom a snažil sa mu pomôcť, uzdraviť dušu i telo. Kade chodil, dobre robil a uzdravoval chorých. Chorí sa Ho snažili dotknúť, lebo vychádzala z Neho uzdravujúca sila. Ježiš žiadal od chorých, aby verili (Mk 5, 34.36) a od apoštolov, aby chorých uzdravovali (Mt 10, 8).

Je niekto skúšaný chorobou?
Nech si povolá kňazov cirkvi a nech sa modlia nad ním a pomažú ho olejom v mene Pánovom. Modlitba viery zachráni chorého. Pán ho pozdvihne a odpustí mu, ak sa dopustil hriechov (Jak 5, 14-15).

Vhodný čas
na prijatie sviatosti pomazania je vtedy, keď sa objaví vážna choroba, pred operáciou alebo v pokročilom veku. 

Spoločne sa sviatosť pomazania udeľuje v Deň Lurdskej Panny Márie - 11.02.                                                                                     V priebehu roka, keď o ňu v sakristii požiadate. A v nebezpečenstve smrti na osobne na farskom úrade alebo telefónnom čísle. Sviatosti chorých sa nemá odkladať na posledné okamihy života.

Sviatosť pomazania chorých poskytuje
- Božiu milosť potrebnú k spáse
- odvahu na premáhanie ťažkostí v stave choroby
- posilnenie dôvery v Boha a zvýšenie obrany proti pokušeniam zlého ducha
- uzdravenie, ak je to Božia vôľa
- odpustenie všedných hriechov (Jak 5, 15).

Spôsob udelenia sviatosti
Kňaz sa modlí nad chorým a potom ho pomaže olejom na čele a na rukách.

Miesto udeľovania
Najvhodnejším miestom je kostol. Ak veriaci pre chorobu nijako nemôže prísť do kostola, sviatosť pomazania sa udelí doma alebo v nemocnici.

Modlitba za chorých
Milosrdný Bože, Tvoj jednorodený Syn niesol naše neduhy a ukázal nám tak, aká sila je skrytá v trpezlivom znášaní bolesti. Zhliadni s otcovskou láskou na našich chorých bratov a sestry, ktorých ťažia bolesti a choroby, uzdrav ich. Daj nech poznajú, že ani v chorobe, ani v utrpení nie sú sami, ale zostávajú spojení s Kristom. Amen.

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme podľa potreby.

V prípade potreby kontaktujte

tel. číslo:  0915 975 933 farár   0908546327 kaplán