Krst

"Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove." (KKC 1213)

1) Čo je krst?
Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, v ktorej sa človek:

  • oslobodzuje od dedičného hriechu a iných hriechov
  • stáva sa Božím dieťaťom
  • nezmazateľným znakom sa pripodobňuje Kristovi
  • stáva sa členom Kristovho tajomného tela, Cirkvi

2) Kedy požiadať o krst?
Krst možno nahlásiť niekoľko dní vopred na farskom úrade . Má tak urobiť jeden z rodičov, nie však starí rodičia alebo niekto iný. K nahláseniu krstu je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa.

3) Kto môže byť krstným rodičom?
Krstným rodičom sa môže stať ten, kto:

  • je na to schopný a má úmysel túto úlohu plniť
  • zavŕšil 16. rok života
  • je katolík, prijal sviatosť birmovania, eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nie je postihnutý nijakým kánonickým trestom (napr. rozvedený)
  • nie je otcom alebo matkou dieťaťa

Krstný rodič musí byť pri krste osobne prítomný. Podľa noriem cirkevného práva sa vyžaduje, aby bol pri krste prítomný aspoň jeden krstný rodič. Nemôže byť len zapísaný, ale musí byť pri udeľovaní sviatosti krstu.

4) Ak nemám trvalý pobyt vo farnosti v ktorej chcem dať pokrstiť dieťa, čo mám robiť?

Aby sme dovolene vyslúžili sviatosť krstu deťom, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt na území našej farnosti, je potrebné priniesť povolenie ku krstu, ktoré vydá kňaz farnosti, na území ktorej majú rodičia trvalý pobyt, alebo tam žijú.

5) Prečo by sme mali deťom vybrať meno po nejakom svätcovi?
Nemáme lepšie vzory, ani lepších pomocníkov ako svätých. Ak je mojím patrónom svätec, mám u Boha priateľa.

6) Kedy sa v našej farnosti vykonáva sviatosť krstu?
V našej farnosti sa krst koná spravidla v sobotu o 11:00 vo farskom chráme, alebo v nedeľu pri sv. omši.

Dúfame, že nielen vám, ale aj vašim príbuzným tieto informácie pomôžu.