Pohreb

Nahlásenie pohrebu

  • Obhľadajúci lekár Vám vystaví "List o prehliadke mŕtveho".
  • S týmto listom je potrebné ísť na matriku, (tam je potrebné doniesť ešte občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje. Ak bol zosnulý ženatý /vydatá/, je potrebné predložiť občiansky preukaz pozostalého manžela /manželky/ a sobášny list). Na základe týchto dokladov Vám dajú na "List o prehliadke mŕtveho" pečiatku.
  • S "Listom o prehliadke mŕtveho" potom treba nahlásiť pohreb na farskom úrade. Nahláste aj či zosnulý/á bola v nejakom modlitbovom spoločenstve.

Život a smrť
Žijeme pre nový zajtrajšok, zvlášť ten, ktorý sa nachádza za horizontom priestoru a času. Žijeme s nádejou ale konfrontovaní neúprosnou istotou smrti. Skusujeme ju ešte pred našim osobným veľkým dňom a to v bolestnej strate najmilovanejších, najbližších, priateľov a známych.

Kresťanský pohreb
Tí, čo zostávajú nažive, cítia nutnosť byť spolu, aby sa podelili s príbehom milovanej osoby a boli posilnení živým Bohom. Toto umožňuje pohrebný obrad, ktorý je prejavom kresťanskej viery a nádeje večného života. Zároveň je spôsobom ako sa dôstojne rozlúčiť so zosnulým a zveriť ho milosrdnému Pánu Bohu. Je to čas vďaky, sĺz lásky ale aj modlitby: Svätí Boží príďte na pomoc, anjeli Pánovi ponáhľajte sa v ústrety, vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho.

Rozlúčky
Zosnulý mohol vytvárať úzke vzťahy so svojou obcou, mestom či pracoviskom. Je prirodzené, že sa s ním prídu rozlúčiť niekedy aj tým, že prednesú krátky príhovor za kolektív, ku ktorému zosnulý patril. Dôležité je, aby takýto príhovor vyjadroval osobitný vzťah k zosnulému. Predpokladá sa, že príhovor bude zohľadňovať kresťanský ráz pohrebu a vieru vo večný život. Avšak katolíckemu pohrebu nemá byť predradený ani pridaný žiaden príhovor pracovníka pohrebnej služby či obstarávateľky pohrebov.

Pohrebná sv. omša
Pohrebné obrady za veriaceho by sa mali spravidla konať v kostole. Ak sa konajú v dome smútku, je dobré sa zísť na pohrebnej sv. omši, ktorou zvlášť prosíme milosrdného Pána Boha za zosnulého, aby mu boli odpustené všetky viny, aby sa radoval vo večnom pokoji a svetle Božieho kráľovstva.

Nebo
Večný život v nebi je najväčším prekvapením Božej dobroty pre nás, niečo čosi nevieme teraz predstaviť, lebo oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú.

Modlitba za zosnulých
Svoju lásku, vďačnosť a úctu voči zosnulým prejavujeme svojimi modlitbami za nich a obetovaním sv. omše. Tým im pomáhame očistiť sa od následkov ľudských slabostí. Zároveň je to uistenie, že láska k nim v našom srdci a spomienka v mysli sú stále živé. Takto zostávame s nimi spojení.