Sviatosť zmierenia

"Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie." (KKC 1422)

Sviatosť pokánia (sv. spoveď)

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Ako sa uskutočňuje

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

Účinky sviatosti pokánia

Odpustenie hriechov
Odpustenie večného trestu
Uvedenie do stavu Božej milosti - milosť posväcujúca
Zmierenie s Bohom a Cirkvou
Pokoj v duši, a spokojnosť vo svedomí

Ako sa mám spovedať?

Pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Prežehnám sa :

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Po prežehnaní:

Kedy bola posledná spoveď...
• Som slobodný(á), ženatý, vydatá...
• Vyznám hriechy...
• Prijmem ponaučenie a pokutu.
Ľútosť (takto alebo podobne):

Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil.
Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Rozhrešenie:

Prežehnám sa.

Kňaz:

Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý.

Odpoveď:

Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.