Sviatosť Eucharistie - 1. sv.prijímanie

Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obetou Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

Eucharistiu má katolík prijať aspoň raz do roka, hlavne počas Veľkonočného obdobia.

Kto môže prijať eucharistiu

Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu - sväté prijímanie, je milosť posväcujúca v duši, teda musí jej predchádzať sviatosť pokánia - svätá spoveď, človek musí svoje hriechy oľutovať a Eucharistický pôst 1 hodinu pred sv. prijímaním.

Účinky prijímania sviatosti eucharistie

 1. Zjednotenie s Kristom
 2. Rozmnoženie milosti
 3. Sväté prijímanie nás chráni pred smrteľnými hriechmi
 4. Odpustenie všedných hriechov
 5. Spoločenstvo s bratmi a sestrami - pokoj medzi ľuďmi - zjednocovanie Cirkvi
 6. Kristus povedal: "Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život."

Prvé sväté prijímanie

Katechéza
Príprava ku sviatostiam nie je záležitosťou školy, ale farnosti. Preto aj príprava na prvú sv. spoveď a na prvé sv. prijímanie prebieha formou farskej katechézy, ktorá je rodinne zameraným programom. Jej cieľom nie je iba príprava dieťaťa na prvé sv. prijímanie, ale na sviatostný život, ktorý má žiť aj po slávnosti prvého sv. prijímania. Katechetická príprava pozostáva zo stretnutí v pondelky, na ktorých je dieťa prítomné spolu aspoň s jedným zo svojich rodičov. Stretnutia sa usilujú poskytnúť náboženské vedomosti a duchovnú formáciu. 

Zaangažovanie rodiča
Zapojením rodičov do katechézy sa vytvára príležitosť pre celú rodinu k prehĺbeniu a oživeniu vzťahu s Bohom a so spoločenstvom veriacich. Príprava na prvé sv. prijímanie otvára možnosť k spoločnej modlitbe v rodine, k rodinnej účasti na nedeľnej sv. omši a k aktualizovaniu osobného poznania právd viery. Chce pomôcť rodičom odovzdávať kresťanskú vieru a povzbudiť k osobnému svedectvu o Ježišovi Kristovi, ku ktorému dieťa privádzame.

Nedeľná sv. omša - Spomni, aby si sviatočný deň svätil
Nedeľa a sviatočný deň sú privilegovaným časom, kedy sa schádzame na slávení Eucharistie. Dieťa môže byť na sv. omši v ktoromkoľvek kostole, ale si vždy zapamätá aspoň jednu myšlienku či vetu z kázne. V tom mu pomôže jeden z rodičov. Slovníček dá podpísať kňazovi v sakristii.


Otázky pre deti, ktoré idú na 1. sväté prijímanie


1. Načo žijeme?

Žijeme na to, aby sme boli šťastní tu na zemi a potom v nebi.

2. Kedy budeme šťastní?

Keď budeme Pána Boha poslúchať. 

3. Kto je Boh?

Boh je Pán celého sveta a náš Otec.

4. Môžeme vidieť Pána Boha?

Pána Boha nevidíme, lebo nemá telo. Je čistý duch.

5. Odkiaľ vieme, že je Boh?

Rozum nám hovorí, že svet musel niekto stvoriť a hovorí k nám cez Sväté písmo.

6. Čo robíme, keď sa modlíme?

Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom.

7. Povedz základné modlitby a pravdy viery. (nevyhnutné vedieť naspamäť!)

 • Otče náš...ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.
 • Zdravas Mária...milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
 • Sláva Otcu... i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo napočiatku tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
 • Verím v Boha...Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. SLÁVA OTCU i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
 • Modlitba ľútosti - Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
 • 10 Božích prikázaní:  

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti svojho Otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 • 6 hlavných právd: 

1. Boh je len jeden

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 •  5 cirkevných prikázaní:

 1. V nedeľu v v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej sv. omši.

2. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na Popolcovú stredu. 

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať Cirkevné ustanovizne.

 • 7 sviatostí : 

Krst, Birmovanie, Eucharistia -Sviatosť Oltárna, Pokánie, Pomazanie chorých, Posvätná vysviacka, Manželstvo.

 • 7hlavných hriechov: 

pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť.

8. Čo sú anjeli?

Sú to duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.

9. Odkiaľ sú ľudia?

Ľudí stvoril Pán Boh.

10. Ako voláme hriech prvých ľudí?

Tento hriech voláme dedičný hriech.

11. Čo je hriech?

Hriech je vedome a dobrovoľne prestúpenie Božieho prikázania.

12. Akým spôsobom hrešíme?

Hriech môžeme spáchať myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

13. Sú všetky hriechy rovnaké?

Nie. Sú veľké-smrteľné a malé-všedné.

14. Kto nás môže vyliečiť z hriechov?

Len Pán Boh.

15. Kedy nám Pán Boh lieči chorú dušu?

Vo sviatosti zmierenia - pokánia, čiže vo svätej spovedi. 

16. Čo je sviatosť zmierenia?

Je to sviatosť, kde kňaz v mene Pána Boha odpúšťa hriechy spáchané po krste. 

17. Odkiaľ má kňaz moc odpúšťať hriechy?

Kňaz od biskupa, biskup od apoštolov a apoštoli od Pána Ježiša. 

18. Kedy dal Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy?

Vtedy, keď povedal apoštolom: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20,23). 

19. Kto je Pán Ježiš?

Je Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby za nás zomrel a tak nás oslobodil z hriechov. 

20. Kto je teda záchranca ľudí z hriechov

Pán Ježiš Kristus. 

21. Porozprávaj, čo vieš o Pánu Ježišovi?

Kto je jeho matka? Kto je jeho Otec? Kto je jeho pestún? Kde sa narodil, kde bol vychovaný a kde zomrel? Aké zázraky urobil?

22. Čo učil Pán Ježiš?

Aby sme sa navzájom milovali. 

23. Ako znie Ježišovo prikázanie lásky?

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás.

24. Je Pán Ježiš mŕtvy?

Ježiš žije. Na tretí deň - Veľkonočnú nedeľu - vstal zmŕtvych.

25. Čo mám robiť pred a vo sviatosti zmierenia?

1.pomodlím sa k Duchu Svätému 4.slúbim, že sa polepším

2.spytujem si svedomie 5.vyznám hriechy kňazovi

3.oľutujem hriechy - odprosiť rodičov 6.napravím to, čo môžem napraviť a polepším sa

26. Čo je svedomie?

Svedomie je Boží hlas v nás, ktorý nám hovorí čo je dobré a čo zlé.

27.  Čo je ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchaným hriechom s predsavzatím robiť pokánie.

28. Porozprávaj priebeh sv. spovede

-Pozdravím sa, kľaknem, prežehnám sa a poviem: Spovedám sa Pánu Bohu i vám, otče duchovný, že som od malička (svojho krstu) spáchal tieto hriechy:

-Potom vyznám svoje hriechy a nakoniec poviem: na viac hriechov sa nepamätám.

-Počúvam, čo mi kňaz hovorí a keď ma vyzve k ľútosti hovorím modlitbu ľútosti.

- Nakoniec kňaz povie: Ďakuj Pánovi lebo je dobrý a ty odpovieš: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Kňaz ma prepustí slovami: Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji. A ty odpovieš: Bohu vďaka. A ideš pred oltár pokľaknúť a sa pomodliť.

29. Na čo nesmiem zabudnúť pred svätou spoveďou?

Tým, ktorým som ublížil (rodičia, súrodenci, spolužiaci...) odprosiť a škodu nahradiť.

30. Čím sa sýti naša duša?

Živým chlebom - Eucharistiou.

31. Čo pred prijatím Eucharistie mám dodržať?

Mám dodržať Eucharistický pôst - jednu hodinu pred sv. prijímaním nič nejem ani nepijem, môžem iba čistú vodu a tabletky.

32. Čo je Eucharistia?

Eucharistia je živý Ježiš pod spôsobom chleba a vína.

33. Kde sa pripravuje Eucharistia?

Vo svätej omši.

34.Čo je to svätá omša?

Je to obeta, kde sa Pán Ježiš za nás obetuje.

35. Kedy sa konala prvá svätá omša?

Pri poslednej večeri.

36. Ktoré sú hlavné časti svätej omše?

Bohoslužba slova a bohoslužba obety.

37. Čo robíme pri bohoslužbe slova?

Počúvame Božie slovo (čítania, žalm, Evanjelium, kázeň).

38. Ktoré časti má bohoslužba obety?

Má 3 časti: obetovanie - premenenie - sv. prijímanie.

39. Čo sa robí pri premenení?

Kňaz premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša.

40. Odkiaľ má kňaz moc premieňať?

Od biskupa, biskup od apoštolov a apoštoli od Pána Ježiša.

41. Čo prijímame vo svätom prijímaní?

Telo a Krv Pána Ježiša.

42. Dokedy môžeme chodiť na sväté prijímanie?

Kým nespáchame ťažký hriech.

43. Čím je pre nás Pán Ježiš v Eucharistii?

Pokrmom na ceste do neba.

44. Prečo je Eucharistický Ježiš v bohostánku?

Nám na poklonu a chorým je pokrmom na ceste do večného života.

45. Ako prejavujem svoju vďačnosť Pánu Ježišovi?

Tak, že budem milovať svojich blížnych ako nás miloval Pán Ježiš.

46. Čo z nás robí ešte Eucharistia?

Spája nás do jednej rodiny Cirkvi.

47. Čo je Cirkev?

Je to Božia rodina - pokrstení veriaci, ktorých si Ježiš vedie do neba.

48. Koho určil Pán Ježiš za viditeľnú hlavu Cirkvi?

Sv. Petra apoštola.

49. Kto je teraz nástupcom sv. Petra?

Svätý otec - pápež - František

50. Čo sa stáva s človekom pri jeho smrti?

Duša ide pred Boží súd a telo sa vloží do zeme. Duša sa po súde môže dostať do neba, pekla alebo očistca.