Sviatosť manželstva

"Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti." (KKC 1601) 

Úmysel prijať sviatosť manželstva je potrebné nahlásiť na farskom úrade aspoň 3 mesiace vopred.

K spísaniu sobášnej zápisnice je potrebné priniesť:

- krstné listy snúbencov

/ak neboli pokrstení v našej farnosti, krstné listy nesmú byť staršie ako 6 mesiacov/

-matrikárkou potvrdené "Oznámenie o uzavretí manželstva" (matrika sa nachádza na Obecnom úrade Belá nad Cirochou)

Sobášna zápisnica bude spísaná až po predložení všetkých spomínaných dokladov!!!

Pred prijatím sviatosti manželstva je potrebné zúčastniť sa predmanželskej náuky. Témy predmanželských stretnutí:

- Katolícka vierouka

- Božie a cirkevné prikázania

- Sviatosti Cirkvi

- Duchovný život v rodine

- Prirodzené metódy plánovaného a zodpovedného rodičovstva

- Obradu uzatvárania sviatosti manželstva.

Náuky pre našu farnosť vykonávajú manželia Čopoví zo Sniny. 

Náuky je možné absolvovať, po dohode s kňazom aj v inej farnosti, je však potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní náuky.

Snúbenci by už pred začiatkom náuky mali poznať základné pravdy viery, Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní a význam jednotlivých sviatostí, zvlášť kresťanského manželstva.

Aby snúbenci prijali sviatosť manželstva nielen platne, ale aj s duchovným úžitkom, nech pred sobášom pristúpia k sviatosti pokánia, aby mohli pri sobáši pristúpiť k sv. prijímaniu. Je dobré, ak sa takto duchovne pripravia aj príbuzní snúbencov.

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov: 

víkendový kurz bez ubytovania: 26.01. - 28.01.2018

odporúčame:

víkendový kurz bez ubytovania: 23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou

víkendový kurz bez ubytovania: 25.05. - 27.05.2018

víkendový kurz s ubytovaním: 27.07. - 29.07.2018

víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018

mimoriadny kurz: 20.12. - 22.12.2018

Nahláste sa čo najskôr!

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne na č.tel: 0905970956 alebo email: copovi.jm@gmail.com

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.