Sviatosť manželstva

"Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti." (KKC 1601) 

Čo je manželstvo
Manželstvo je celoživotné spoločenstvo muža a ženy zamerané na dobro manželov ako aj na odovzdávanie života a výchovu detí. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť. Manželstvo vzniká vzájomným súhlasom snúbencov. Platné manželstvo dvoch pokrstených je zároveň sviatosťou.

Príprava na manželstvo
Snúbenci oznámia svoj úmysel sa zosobášiť čím skôr - ideálne pol roka dopredu v kancelárii farského úradu. Podajú informácie k sobášnej dokumentácii, dohodnú termín sobáša. Predmanželská príprava, ktorá pozostáva z tematických stretnutí, má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale na manželstvo.


Stretnutia snúbencov                                                                                                                                                                                                 Je potrebné sa zúčastniť predmanželskej prípravy. Náuky je možné absolvovať, po dohode s kňazom aj v inej farnosti, je však potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní náuky.  Dohodneme sa pri zápise. Odporúčame v Snine manželov Vološinových a Dubjakových.  Bližšie informácie o kurzoch emailom: dubjak.jan@gmail.com

 Témy predmanželských stretnutí:

- Katolícka vierouka

- Božie a cirkevné prikázania

- Sviatosti Cirkvi

- Duchovný život v rodine

- Prirodzené metódy plánovaného a zodpovedného rodičovstva

- Obradu uzatvárania sviatosti manželstva.

Snúbenci by už pred začiatkom náuky mali poznať základné pravdy viery, Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní a význam jednotlivých sviatostí, zvlášť kresťanského manželstva. 

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte. 

Civilné účinky
Aby sobáš v kostole mal účinky pred štátom, je potrebné vypísať formulár Žiadosť o uzavretie manželstva na obecnom úrade v Belej nad Cirochou. Na oddelení matriky predložíte občianske preukazy a rodné listy cca 3 mesiace pred uzatvorením manželstva. S touto zápisnicou hneď príďte na farský úrad. Po sobáši vám vydajú úradný sobášny list a tiež potvrdenie pre zamestnávateľa.

Svedkovia
Pri sobáši majú byť dvaja svedkovia. Slobodne si ich zvolia snúbenci, poväčšine niekoho z najbližších. Svedkovia nemusia byť katolíci, ale schopní právnych úkonov (18 rokov). Na farskom úrade oznámia: mená a priezviská svedkov, ich adresy a rodné čísla.

Sobášny obrad
V týždni pred sobášom je nácvik obradu. Snúbenci sa na sobáš pripravia aj sv. spoveďou, odporúčame generálnu sv. spoveď.
V kancelárii farského úradu je potrebné prediskutovať všetky osobné požiadavky a detaily sobáša, ako je výzdoba kostola a lavíc, účasť speváckeho zboru a ďalšie. Žiadame o rešpektovanie pokynov pre fotografovanie a natáčanie v kostole.

Úmysel prijať sviatosť manželstva je potrebné nahlásiť na farskom úrade aspoň 3 mesiace vopred.

K spísaniu sobášnej zápisnice je potrebné priniesť:

- krstné listy snúbencov /ak neboli pokrstení v našej farnosti, krstné listy nesmú byť staršie ako 6 mesiacov/

-matrikárkou potvrdené "Oznámenie o uzavretí manželstva" (matrika sa nachádza na Obecnom úrade Belá nad Cirochou)

Sobášna zápisnica bude spísaná až po predložení všetkých spomínaných dokladov!                                                                         A až tak môžu byť vyhlásené ohlášky v kostole a poslané do inej farnosti.

Duchovný život
Pravidelná účasť na bohoslužbách, sviatostný život, spoločná modlitba manželov, každodenná modlitba manžela za manželku a opačne sú súčasťou vzájomného posväcovania sa manželov a ich starostlivosti o stabilitu manželstva.  


SOBÁŠNY OBRAD

 Po homílii (kázni) všetci vstanú a kňaz sa pýta snúbencov: 

Kňaz: M. a M:, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? 

Obidvaja: Áno.

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? 

Obidvaja: Áno. 

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? 

Obidvaja: Áno. 

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. 

Podajú si ruky. 

Muž povie žene:

 Ja M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. 

Žena povie mužovi:

 Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. 

Kňaz: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo, a požehnávam ho v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen.

Prísaha novomanželov 

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. 

Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:                                                                                                                       Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 

Manželka položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:                                                                                                                   Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 

Požehnanie a odovzdanie prsteňov 

Kňaz požehná prstene, pokropí ich svätenou vodou. 

Manžel nastokne prsteň manželke na prst, pričom hovorí:                                                                                                                 M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

Manželka nastokne manželovi na prst jeho prsteň, pričom hovorí:                                                                                                    M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 


Pokyny pre fotografovanie a natáčanie v kostole

Ak si niekto praje zachytiť významné okamihy svojho života alebo života svojich blízkych, je potrebné fotografa či kameramana upozorniť na špecifiká liturgického obradu v kostole.
Dovoľte preto niekoľko rád, ako sa v kostole a pri liturgii pohybovať, kedy fotografovať a kedy nie.

1. Kostol je posvätným miestom. Prítomní to vyjadrujú úctivým, tichým správaním a vhodným spoločenským odevom. Podobný postoj vrátane odevu má mať aj fotograf, pretože sa v danej chvíli stáva súčasťou liturgického zhromaždenia. Má eliminovať rušivé prejavy, k tomu patrí vypnutie mobilu.

2. Fotograf nemá prístup do svätyne - priestor okolo oltára (vyvýšený stupňami) je vyhradený pre kňaza a posluhujúcich.

3. Hlavný je liturgický obrad. Preto fotograf / kameraman má byť čo najmenej nápadný, aby nerušil sústredenosť na liturgii. Každý prítomný na obrade ocení, že nebol rušený pohybom fotografa, že mu nebráni v pohľade na oltár a na obrad.

4. K všeobecným zásadám patrí:
- predstaviť sa kňazovi pred obradom, oznámiť mu skutočnosť fotografovania a zoznámiť sa s priebehom obradu,
- dodržať pokyny kňaza,
- zaujať taký postoj, ktorý neprekáža liturgickému obradu,
- fotografovať skôr z boku a obmedziť pohyb cez kostol na minimum.

5. Vhodné okamihy pre fotografovanie a natáčanie sú:
pri príchode k oltáru a počas úvodu sv. omše
keď sa v kostole spieva pieseň - pri nej je činnosť fotografa najmenej rušivá
prinášanie darov chleba a vína k oltáru
špeciálne úkony obradu (dobré je ujasniť si to vopred ešte pred samotným obradom)
pri záverečných obradoch, pri požehnaní.

6. Chvíle obradu zvlášť citlivé na rušivé vplyvy sú tieto:                                                                                                                 čítanie Svätého Písma, spev žalmu;                                                                                                                                                          ak je fotená osoba lektora, ktorý prichádza čítať, je potrebné zaznamenať to hneď na začiatku,                                          homília alebo príhovor - kazateľ sa ťažko sústredí na myšlienky, keď je rušený pohybom a zábleskami fotoaparátu          ústredný okamih sv. omše - keď veriaci v tichu kľačia a kňaz pozdvihuje hostiu a kalich - fotograf tiež kľačí                            keď kňaz podáva veriacim sväté prijímanie - pre veriaceho je to chvíľa príliš intímna.