Františkánsky svetský rád

Bratstvo sv. Alžbety

Rekapitulácia činnosti bratstva

Blíži sa záver roka a bolo by na mieste previesť bilanciu ako sme prežili rok 2018. Predovšetkým sme slávili všetky Františkánske sviatky. Vo farnosti sme boli nápomocný pri slávení cirkevných sviatkov, pri skrášlení oltárikov na sviatok Božieho tela. Naši členovia mali účasť na sviatok Sedem bolestnej Panny Márie nad obcou pri kríži kde sa slávila sv. omša.

Niektorý členovia boli prítomný pri požehnaní sv. kríža v lokalite Kamenné na mieste kde bol zavraždený pytliakmi lesník Ulman. Bohužiaľ po čase vandali tento kríž zničili na povzbudenie ducha treba pripomenúť naše návštevy kláštorných priestorov v Prešove, ktoré sa uskutočňujú 2x do roka. Okrem týchto aktivít treba pripomenúť že naše bratstvo má členov skoršieho narodenia a tak nosnou témou našich stretnutí je modlitba a štúdium sv. písma. Každý rok 16. Apríla na pamiatku sľubov sv. Františka pápežovi Innocentovi a ústneho schválenia Regule konáme duchovnú obnovu sľubov. Do svojich modlitieb sme zaradili korunku k sv. Michalovi touto modlitbou si možno krásne uctiť tohto veľkého Archaniela. Ďalší sviatok pre nás významní je Porciunkula a za nim nasleduje slávnosť sv. Františka Assiského 4 . októbra. Súčasne s týmto sviatkom slávime pamiatku odchodu sv. Františka do nebeskej vlasti. Tieto sviatky sme si uctili spoločnou meditáciou sedem plameňov sv. Františka. Bodkou za rokom je oslava sviatku našej patronky sv. Alžbety Uhorskej. Toho roku sme privítali v našom bratstve patra Gabriela Pavla Prievalského OFM a regionálneho ministra brata Eduarda Malakinca. Tak bratstvo zažilo bratskú a pastoračnú vizitáciu, ktorá nás povzbudila do ďalších aktivít. Dňa 11.11.2018 nás navždy opustila po ťažkej chorobe naša sestra Alžbeta, Veronika Hrežiková. V modlitbách neustále spomíname na jej účinkovanie medzi nami nech jej pán dá pokojné odpočívanie.

Na záver roka mi dovoľte popriať do nového roku veľa Božích milostí všetkým členom nášho bratstva, sympatizantom a veriacim farnosti nášmu duchovnému otcovi Martinovi Frenovi a kaplanovi Radoslavovi Gӧncimu. 

Nech nám sv. František vyprosí u svojho majstra požehnanie a hojnosť milostí.

Miestne bratstvo sv. Alžbety OFS Belá nad Cirochou

Dňa 11.11. 2017 naše bratstvo oslávilo 10. Výročie kanonického zriadenia. Dekrét o tomto zriadení bol vystavený na dátum 11.11.2007 spolu s iniciátormi pátrom Luciánom Mária Boguckym OFM a pátrom Tomašom Lešňakom OFM.Kedže na tento dátum pripadá sviatok sv. Alžbety dostalo naše bratstvo názov bratstvo sv. Alžbety a preto je tento deň pre nás spolu so sviatkami sv. Františka taký významný. Krátko z histórie tohto sviatku. Sv. Alžbetu už ako 4 ročnú odvádzajú od svojich rodičov na hrad jej budúceho manžela do Nemecka. Už od mladostí sa u nej prejavuje sociálne cítenie s chudobnými a láske k Bohu. Pomaly rozdáva svoj majetok, čo sa nepáči jej príbuzenstvu. Preto na ňu žalovali jej manželovi a on sa išiel presvedčiť či je to pravda. Jej zástera bola plná chleba, ktorý rozdávala. Prišiel k nej a keď sa pozrel do zástery namiesto chleba uvidel rúže.Aj preto sa naše bratstvo rozhodlo na počesť tejto svätice dať požehnať chleby a aj malé kúsky pečiva rozdať po skončení sv. omše prítomným veriacim. Sv. omšu celebroval náš pán kaplán Radoslav Gönci. Po skončení sv. omše sme sa spolu stretli na fare, na malé agape, kde sme pokračovali v téme o tejto svätici. Pretože v tomto pre nás jubilejnom roku dosiahla naša sestra Terézia Mária Burdová 85 ročné jubileum narodenia všetci

Stretnutie s národným formátorom.

Dňa 21.10.2017 vychodoslovenský región OFS privítal na svojej pôde národného formátora brata Martina Dulaja. Pri svojom zvolení prosil bratov a sestry aby sa za neho modlili, že všetkých má rád aby to nebolo o ňom ale o Bohu aby bol jeho užitočným nástrojom zdá sa že jeho prosba bola vypočutá o čom svedčí aj účasť bratov a sestier z východoslovenského regiónu. Naše stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch františkánskeho kláštora v Prešove sv. omšou, ktorú celebroval páter Robert a koncelebranti páter Andrej a páter Gabriel. Po sv. omši sme zaplnili kláštornu jedáleň do posledného miesta. Za naše bratstvo boli účastní stretnutia brat Jozef, brat Michal a sestra Alžbeta. Téma formácie bola milosrdenstvo, obrátenie, stretnutie s malomocným, bratstvo, radosť evanjelium. Pápež František a sv. František a samozrejme naše dokumenty Regula. Počas prestávky všetkým bola umožnená návšteva kláštornej kaplnky, kde sú zhromaždené relikvie svätých v úctihodnom počte, lebo zbierka sa stále rozrastá toho času je tam umiestnené viac ako 400 relikvií. Tu v tejto kaplnke máme aj sv. omše takže je nášmu srdcu blízka. Po vyčerpaní témy a modlitbách a s požehnaním patrov Františkánov sme sa v poobednajších hodinách rozišli domov s teplom v srdciach.                                                                                                                 Brat Jozef. 

O našom spoločenstve

        Medzi katolickými združeniami v živote našej farnosti má svoje miesto aj 3. Rad svätého Františka. Je ho vznik sa datuje do roku 1956 , kedy boli zapísaní šiesti členovia . Do roku 1976 ich počet vzrástol na 37 členov. Toho času sú už všetci nebohí . Patrili pod miestne bratstvo so sídlom v Michalovciach. V roku 2007 sa kanonicky zriaďuje miestne bratstvo v Belej nad Cirochou. Súčasne skladá s týmto aktom večné sľuby 10 členov a v roku 2016 ďalší 4 členovia. Medzi týmto obdobím zomreli ďalšie 2 členky. Takže toho času ma naše bratstvo 12 členov. Toľko čísla :) Skúsme sa opýtať čo dnes znamená byť svetským františkánom a čo hľadajú ľudia, ktorí skladajú profesiu v Rade sv. Františka. Článok 2 našej Regule píše:" Svetsky františkáni sú muži a ženy, ktorí pod vedením Ducha Svätého usilujú o dokonalú lásku vo svojom svetskom stave. Sľubujú žiť podľa evanjelia podľa príkladu sv. Františka na základe Regule schválenej Cirkvou. Tento náš život je umocňovaný modlitbou. Tá má prvoradý význam. Má nás premieňať , učí nás milovať a dáva tušiť, ktorou cestou sa uberať, aby každý brat pocítil, že je milovaný a že je Kristovým učeníkom.            Naším vonkajším znakom je kríž TAU , sv. František ním označoval listy a miesta svojho pobytu. Sme bratstvo otvorené pre každého dokonca existuje pojem "sympatizant", kto chce sa zúčastniť našich stretnutí je srdečne vítaný. Štruktúra Radu je takáto: Miestne bratstvo regionálna rada, národná rada a o stupeň vyššie medzinárodná rada so sídlom v Ríme a tá je priamo podriadená Pápežovi. Každý tretí rok prebieha kapitula, kde sa volí Minister, Viceminister, Tajomník, Formátor a Pokladník. 

        Každé bratstvo ma svojho duchovného asistenta. Spravidla je to člen 1.radu ,ale môže to byť aj miestny kňaz. Títo nás duchovne usmerňujú , aby naše napredovanie bolo správne a vysvetľujú ťažšie pasáže sv. Písma. Členovia bratstva skladajú sľuby: Chudoby: nie doslova finančnej, Poslušnosti: voči evanjeliu a Čistoty: vzťahov v živote. Našim kláštorom je svet. Tam máme napĺňať Františkov odkaz: kdekoľvek bratia sú nech si preukazujú úctu, nech sa stretávajú s radosťou ,bez reptania nech sú si Božím darom. Takto prijímať bratov ako Boží dar znamená chválu a oslavu Boha.