Birmovanie

"Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom". (KKC 1285)

Príprava v školskom roku 2021/22 - začala v septembri:
birmovanecká sv. omša: 

 • v Belej n/C v piatok o 18:00 
 • v Zemplínskych Hámroch v sobotu o 17:00. 

katechetická príprava je

 • v Belej n/C v utorok a v piatok o 19:00;               
 • v Zemplínskych Hámroch v sobotu o 16:00. 
 • v prvopiatkovom týždni sv. spoveď
 • 4x brigáda pre každého birmovanca

Potrvá do konca mája. Viac info osobne u hociktorého kňaza našej farnosti.

Birmovanie
je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého. Birmovanec je v nej obdarený silou Ducha Svätého, bližšie zjednotený s Ježišom Kristom a s Cirkvou.

Cieľ prípravy
Cieľom je uschopniť kandidáta k životu viery. Nejde iba o náboženské vedomosti, ale predovšetkým o osobný vzťah ku Kristovi a naučiť sa Žiť ako Kristus. Ťažisko je v pravidelných skupinových stretnutiach, kde si jednotlivci vzájomne vymieňajú poznatky, názory a skúsenosti. Poznávajú Sväté Písmo a pravdy viery, aby sa dozvedeli viac o Kristovi a o tom, ako kresťansky žiť. Prosia Ducha Svätého o silu k svedectvu o Kristovi.

Svätec môjho života
Po narodení mi rodičia vybrali krstné meno. Vtedy sme o tom nemohli nijako rozhodnúť. Pri birmovke si dávame meno podľa niektorého svätca, ktorého životný príbeh nás niečim inšpiruje. Počas prípravy si prečítam životopis tohto svätca a pri birmovke si ho zvolím za svojho zvláštneho ochrancu.

Birmovný rodič
Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je dospelý a je už pobirmovaný a žije usporiadaným kresťanským životom natoľko, že je pre birmovanca vzorom a je ochotný pomôcť v duchovných otázkach a na ceste života viery.

Otázky na preskúšanie

Príprava na sviatosť birmovania v spočíva aj v nadobudnutí, resp. pripomenutí si základných právd viery, kresťanskej morálky a chápania sviatostí. 

Zvládnutie základných vedomostí je predpokladom na dobré a hodné prijatie sviatosti birmovania.

1. Prečo žijeme na svete?

Preto žijeme na svete, aby sme spoznali Boha a jeho lásku, opätovali ju a dosiahli večný život.

2. Ako opätujeme Božiu lásku?

Božiu lásku tak opätujeme, že veríme v Ježiša Krista: prijmeme jeho učenie a zveríme mu svoj život.

3. Kto je Boh?

Boh je Stvoriteľ sveta, náš nebeský Otec. Boh je Večná Láska, Pravda a Krása.

4. Čo máme veriť?

To máme veriť, Čo Boh zjavil.

5. Čo je zjavenie?

Zjavenie je Božie posolstvo ľuďom.

6. Ako chráni Cirkev zjavenie?

Cirkev chráni zjavenie vo Svätom Písme a Tradícii.

7. V ktorom náboženstve sa nachádza plnosť zjavenia?

Plnosť zjavenia sa nachádza v kresťansko-katolíckom nábožen­stve.

8. Čo je Sväté Písmo?

Sväté Písmo je zbierka kníh, ktoré Cirkev uznala za inšpirované Bohom. Sväté Písmo je napísané Božie posolstvo.

9. Čo je inšpirácia?

Inšpirácia je činnosť Ducha Svätého, ktorá zabezpečuje, aby vyvolení ľudia Božie posolstvo zachytili bez omylov.

10. Čo je tradícia?

Tradícia je živé učenie Cirkvi, ktorá sa zakladá na hlásaní apoštolov.

11. Z koľkých častí sa skladá Sv. Písmo?

Skladá sa z dvoch častí: Starý Zákon a Nový Zákon. Starý Zákon obsahuje 46 kníh, Nový Zákon 27.

12. Kto je človek?

Človek je osobnosť /osoba/ stvorená na Boží obraz, ktorá má telo i dušu.

13. Čo je základom ľudskej dôstojnosti?

Základom ľudskej dôstojnosti je to, že Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu a pozval nás do večného života.

14. Čo skazilo život ľudí?

Život ľudí skazil prvý hriech. Tento hriech nazývame dedičný hriech.

15. Aké sú následky dedičného hriechu?

Následky dedičného hriechu sú: 1. stratili sme život božích detí, 2. porušila sa aj ľudská prirodzenosť. To je dedičstvo každého človeka - dedičný hriech.

16. Ako sa zmilúva Boh nad ľuďmi?

Boh prisľúbil a poslal vykupiteľa, aby ľudí vykúpil z hriechu a spasil.

17. Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, ktorý sa pre nás stal človekom.

18. Čo znamená meno Ježiš a slovo Kristus?

Meno Ježiš znamená Vykupiteľa, Osloboditeľa, Spasiteľa. Slovo Kristus znamená Mesiáša, Pomazaného.

19. Ako sa Boží Syn stal človekom?

Boží Syn sa tak stal človekom, že si vzal mocou Ducha Svätého ľudské telo z Panny Márie.

20. Prečo sa Boží Syn stal človekom?

Boží Syn sa stal človekom, aby oslávil Otca, nás učil slovom a príkladom, životom, smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil.

21. Žil Ježiš?

Ježiš žil. Veď aj starobylé historické pramene o ňom píšu. A nielen evanjelisti a kresťanskí spisovatelia písali o ňom, ale aj židovskí a rímski historici, napr. Tacitus, Plinius, Suetonius, Josephus Flavius.

22. Čo učil Pán Ježiš?

Pán Ježiš učil to, čo máme veriť a konať, aby sme boli božími deťmi.

23. Ako nazývame učenie Pána Ježiša?

Učenie Pána Ježiša nazývame evanjeliom, čiže radostnou zvesťou.

24. Kto je veriacim človekom?

Veriacim človekom je ten, kto spoznal Božiu lásku, s radosťou ju prijal a snaží sa podľa nej žiť.

25. Čomu nás učí Ježiš svojím utrpením a ukrižovaním?

Ježiš nás učí svojim utrpením a ukrižovaním to, že aj naše kríže majú zaslúženú hodnotu a že sa netreba báť smrti.

26. Čo učí Nový Zákon o Bohu?

Nový Zákon učí o Bohu to, že v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

27. Čo spája v Bohu tri osoby v jedno?

V Bohu tri osoby spája v jedno dokonalá vzájomná láska.

28. Ako pôsobí Duch Svätý v Cirkvi?

Duch Svätý vedie Cirkev v učení, pôsobí na posväcovanie ľudí a v pastierskej službe.

29. Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je tretia božská osoba, skutočný Boh spolu s Otcom a Synom.

30. Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov?

Duch Svätý zostúpil na apoštolov v deň Turíc.

31. Prečo prišiel Duch Svätý?

Preto prišiel Duch Svätý, aby bol do konca sveta oživujúcim duchom Cirkvi.

32. Čo je Cirkev?

Cirkev je novozákonný Boží ľud, tajomné telo Kristovo.

33. Kto patrí do katolíckej Cirkvi?

Tí pokrstení ľudia, ktorí prijali katolícku vieru a sviatosti Cirkvi, v spoločenstve s pápežom a biskupmi.

34. Koho ustanovil Kristus za viditeľnú hlavu Cirkvi?

Ježiš Kristus ustanovil za viditeľnú hlavu Cirkvi Svätého Petra apoštola.

35. Prečo ustanovil Pán Ježiš Cirkev?

Pán Ježiš preto ustanovil Cirkev, aby viedla ľudí k večnej spáse.

36. Ktoré sú podstatné spoznávacie znaky Ježišovej cirkvi?

Spoznávacie znaky Ježišovej Cirkvi sú: jedna, svätá, katolícka /všeobecná/ a apoštolská.

37. Kto sú biskupi Cirkvi?

Biskupi Cirkvi sú nástupcami apoštolov, dušpastieri diecéz, v jednote s pápežom.

38. V čom sa nemôže mýliť učiteľská Cirkev?

Učiteľská Cirkev sa nemôže mýliť vo veciach viery a mravov.

39. Čo zaručuje neomylnosť Cirkvi?

Neomylnosť Cirkvi zaručuje Kristov prísľub - pôsobenie Ducha Svätého.

40. Čo sa stane s človekom keď zomrie?

Keď človek zomrie, Boh ho súdi.

41. Ako voláme súd po smrti?

Súd po smrti nazývame osobným.

42. Aký je osud človeka po osobnom súde?

Osud človeka po osobnom súde je alebo nebo alebo očistec alebo peklo.

43. Čo urobí Boh s nami na konci sveta?

Na konci sveta nás Boh vzkriesi. S telom a dušou budeme mať účasť na spáse alebo zatratení.

44. Čo je milosť?

Milosť je nadprirodzený dar - Boží život v nás.

45. Koľkoraká je Božia milosť?

Božia milosť je dvojaká: posväcujúca a pomáhajúca.

46. Čo robí v nás Boh posväcujúcou milosťou?

Boh posväcujúcou milosťou našu dušu očisťuje od hriechu a po­sväcuje ju, prijíma nás za svoje deti a robí nás dedičmi neba.

47. Čo sú sviatosti?

Sviatosti si viditeľné znaky, ktoré Ježiš Kristus ustanovil a ktoré naznačujú i sprítomňujú neviditeľnú milosť.

48. Ako živia sviatosti Cirkev?

Sviatosti posilňujú vieru, Bohu dávajú úctu, posväcujú človeka a budujú cirkevné spoločenstvo.

49. Koľko je sviatostí?

Sviatosti je sedem: 1. krst 2. birmovanie 3. Eucharistia 4. sviatosť pokánia 5. pomazanie nemocných 6. kňazstvo 7. manželstvo.

50. Čo je krst?

Krst je prvou a najpotrebnejšou sviatosťou, ktorá oslobodzuje od všetkých hriechov, robí nás Božími deťmi a členmi Cirkvi.

51. Čo je birmovanie?

Birmovanie je sviatosť, v ktorej pokrstený dostáva dary Ducha Svätého, dostáva silu a poslanie, aby bol živým svedkom Krista vo svete a v Cirkvi.

52. Kto môže birmovať?

Birmovať môže biskup, z jeho poverenia hociktorý vysvätený kňaz.

53. Ako birmuje biskup?

Biskup položí ruku na hlavu birmovanca, jeho čelo pomaže krizmou v tvare kríža a hovorí: M., prijmi znak daru Ducha Svätého.

54. Kto môže byť birmovaný?

Ten môže byť birmovaný, kto dostal patričnú náuku, pripravil sa a odhodlal sa na kresťanský život.

55. Aké sú povinnosti birmovných rodičov?

Povinnosti birmovných rodičov sú aby birmovanca napomáhali slovom a dobrým príkladom v kresťanskom živote.

56. Čo je Eucharistia, čiže sviatosť Oltárna?

Eucharistia čiže sviatosť Oltárna je živý Ježiš pod spôsobmi chleba a vína.

57. Prečo ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu?

Preto ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu, aby sprítomňoval svoju obetu na kríži, svojim telom a krvou sýtil nás a svojou prítomnosťou budoval svoju Cirkev.

58. Čo je sv. omša a z čoho pozostáva?

Svätá omša je novozákonná obeta pri slávení Eucharistie. Svätá omša. pozostáva z liturgie slova a z liturgie obety.

59. Kto prijíma nehodne?

Ten prijíma nehodne, kto vedome v ťažkom hriechu prijíma, je to svätokrádež.

60. Aké sú účinky svätej spovede?

V svätej spovedi nám Boh odpúšťa hriechy, navracia resp. zveľaďuje v nás milosť posväcujúcu, chráni nás od zatratenia a dáva silu do boja proti hriechu.

61. Aký je poriadok sviatosti pokánia - čo ju predchádza?

Poriadok sviatosti pokánie je: 1. spytovanie svedomia, 2. ľútosť a predsavzatie, 3. spoveď a rozhrešenie, 4. za­dosťučinenie.

62. Čo máme bezpodmienečne priznať v spovedi?

Bezpodmienečne sa musíme spovedať z každého smrteľného hriechu, ich počet a okolnosti.

63. Čo je hriech?

Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho alebo cirkevného prikázania.

64. Kto pácha smrteľný hriech?

Smrteľný hriech pácha, ten, kto v dôležitej veci, vedome a dobrovoľne prestupuje Božie prikázania.

65. Kto pácha všedný hriech?

Všedný hriech pácha ten, kto v menšej veci, alebo nie celkom vedome a dobrovoľne prestupuje Božie prikázania.

66. Na čo nás zaväzuje kresťanská viera?

Kresťanská viera nás zaväzuje nielen na to, aby sme uverili Božiemu posolstvu, ale aj na to, aby sme plnili Božiu vôľu.

67. Ako definoval Ježiš Božiu vôľu?

Ježiš definoval Božiu vôľu v hlavnom prikázaní takto:

 • Milovať budeš Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, z celej mysle a zo všetkých síl! Miluj blížneho ako seba samého!

68. Čo je svedomie?

Svedomie je Boží hlas v nás, ktorý nám hovorí čo je dobré a čo zlé.

69. Čo robíme, keď sa modlíme?

Keď sa modlíme zhovárame sa s Bohom.

70. Aké sú hlavné ciele modlitby?

Hlavné ciele modlitby sú: 1. klaňanie, 2. dobrorečenie, 3. odprosenie, 4. prosba a obeta

71. Aké dary dostala Panna Mária od Boha?

Tie , že sa stala Bohorodičkou, bola nepoškvrnené počatá, panenské materstvo, život bez hriechu a nanebovzatie.

72. K čomu pozýva Boh každého kresťana?

Boh každého kresťana pozýva k svätosti života, ktorá je uskutočniteľná v akomkoľvek životnom povolaní.
73. Čo je dobrý skutok?

Dobrý skutok je ten skutok, ktorý sa zhoduje s Božou vôľou.

74. Čo nás pokúša na hriech?

Na hriech nás pokúša naša prirodzenosť náklonná na hriech, hriešne okolie a diabol.

75. Čo môže byť príležitosťou na hriech?

Príležitosťou na hriech môže byť zlý priateľ, spoločnosť, miesto rozhovor, okolie kvôli ktorým ľahko zhrešíme, ak ich neobídeme.

76. Ktoré sú najvážnejšie hriešne náklonnosti?

Najvážnejšie hriešne náklonnosti sú 1. pýcha 2. lakomstvo 3. smilstvo 4. závisť 5. obžerstvo 6. hnev 7. lenivosť. Sú to hlavné hriechy.

77. Päť cirkevných prikázaní:

 • V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
 • Konať skutky kajúcnosti, každý piatok a Popolcovú stredu.
 • Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť Oltárnu vo Veľkonočnom období.
 • Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 • Podporovať cirkevné ustanovizne.

78. Desatoro Božích prikázaní znie takto:

 • Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa,
  aby si sa im klaňal.
 • Nevezmeš mena Božieho nadarmo.
 • Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
 • Cti otca svojho i matku svoju.
 • Nezabiješ.
 • Nezosmilníš.
 • Nepokradneš.
 • Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
 • Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
 •  Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. 

79. Šesť hlavných práv znie takto:

 • Boh je len jeden.
 • V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý;
 • Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil;
 • Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce;
 • Ľudská duša je nesmrteľná.

80. a/ Skutky telesného milosrdenstva sú:

1. hladných kŕmiť, 2. smädných napájať, 3. nezaoblečených odievať 4. pocestných sa ujímať, 5. väzňov vykupovať, 6. cho­rých navštevovať, 7. mŕtvych pochovávať.

b/ Skutky duševného milosrdenstva sú:

1. hriešnych k pokániu napomínať, 2. nevedomých v náboženstve poučovať, 3. pochybujúcim dobre radiť, 4. zarmútených tešiť, 5. krivdu trpezlivo znášať, 6. ubližujúcim odpúšťať, 7. za živých a zomrelých sa modliť.

81. Šesť hriechov proti Duchu Svätému:

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.

2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.

3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.

5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.

6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

82. Deväť cudzích hriechov:

1. Dávať iným radu na hriech.

2. Povzbudzovať iných na hriech.

3. Iným kázať hrešiť.

4. Súhlasiť s hriechom iných.

5. Pomáhať pri hriechu iných.

6. Mlčať pri hriechu iných.

7. Zastávať hriechy iných.

8. Netrestať hriechy iných.

9. Chváliť hriechy iných