Birmovanie

"Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom". (KKC 1285)

Príprava

Príprava mládeže na sviatosť birmovania prebieha počas špeciálnych hodín náboženskej výchovy v rámci farskej katechézy mimo školy, ktoré vedú katechéti. K sviatosti birmovania môže pristúpiť každý žiak 2. ročníka SŠ a vyššie, ktorý absolvoval náboženskú výchovu v škole.

Otázky na preskúšanie

Príprava na sviatosť birmovania v spočíva aj v nadobudnutí, resp. pripomenutí si základných právd viery, kresťanskej morálky a chápania sviatostí. 

Zvládnutie základných vedomostí je predpokladom na dobré a hodné prijatie sviatosti birmovania.

Otázky zo základných vedomostí.